Ковальов Євген Іванович, старший викладач Сєвєродонецького відділення Інституту післядиплом - страница 6

Тези
1.Сьогодні під терміном “ринок” економісти розуміють:

- будь-яку впорядковану структуру, що забезпечує нормальну взаємодію продавців та покупців, або розглядають його як інститут чи механізм, що зводить до купи покупців(пред’явників попиту) і продавців (постачальників товарів і послуг) - це вузьке тлумачення категорії “ринок”;

- певний спосіб організації економічного життя, характерними ознаками якого є :самостійність учасників економічного процесу, комерційний характер їхньої взаємодії, суперництво(конкуренція) господарюючих суб’єктів, формування економічних пропорцій під впливом динаміки цін та конкурентної боротьби, ціни, що складаються на основі попиту та пропонування (це тлумачення в широкому розумінні слова).

Ринок є організаційною формою існування товарного виробництва, а суспільне господарство, яке функціонує на цих засадах, називають ринковою економікою.

2. Види ринку. Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості взаємодіючих ринків. Їх підрозділяють на різні види в залежності від умов діяльності суб’єктів ринкових відносин, відповідності чинному законодавству за ознакою простору дії, об’єкта купівлі продажу та інше.

^ Залежно від умов дії вирізняють :

Вільний ринок – це ринок з великою кількістю виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного. В ньому немає обмежень в інформації про попит, пропонування , ціни, якості продукції тощо. Тут вільне ціноутворення, відсутні штучні бар’єри при входженні на ринок того чи іншого товару та виходу з нього.

^ Монополізований ринок це ринок, для якого характерна незначна кількість виробників даного товару, де застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної інформації, ускладнений доступ до ресурсів, погоджуються дії учасників ринкових відносин.

^ Регульований ринок – це ринок, яких контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів економічного та адміністративного характеру.

^ За ознакою простору дії вирізняють:

Місцевий ринок – у межах міста, села, регіону;

Регіональний ринок – певна територія якоїсь країни;

^ Національний і світовий ринки, а с точки зору відповідності чинному законодавству – легальний (офіційний) і тіньовий ринки.

Залежно від об’єктів купівлі – продажу вирізняють слідуючи види ринків :

^ Ринок товарів - це економічний простір , який обслуговує ринок товарів широкого вжитку(споживчий ринок) та ринок товарів промислового призначення (ринок засобів виробництва). Ринок товарів складається зі споживчого ринку на якому здійснюється купівля і продаж предметів споживання та ринку засобів виробництва. Товари рухаються від виробників до споживачів через оптову та роздрібну торгівлю.

^ Ринок природних ресурсів – це ринок де основу товарів складають природні ресурси, корисні копалини, земля, енергоносії які використовуються в виробничих цілях.

^ Ринок цінних паперів – це ринок, який покликаний забезпечити рух цінних паперів з метою залучення грошових засобів до виробництва для його подальшого розвитку .Товаром виступають акції , облігації, ДКЗ.

^ Ринок капіталу – це ринок, який обслуговує виробничу сферу з метою її подальшої технічної модернізації, розвитку та розширення на засадах НТР. Основними засобами є інвестиції та лізинг.

^ Ринок грошей – це економічний простір , який обслуговує рух грошей та іноземної валюти, де здійснюються операції по купівлі – продажу грошових засобів.

^ Ринок праці – це ринок, де основним товаром виступає робоча сила, яка використовується як складова частина виробничого процесу. Дія ринку відбувається за посередництвом біржі праці. Попит на ринках праці капіталів , природних ресурсів є похідним від двох факторів. Він залежить, по-перше, від повиту на товари та послуги, які виробляються за допомогою даного ресурсу; по-друге , від граничної продуктивності даного фактора (праці, землі, капіталу).

^ Особливу класифікацію видів ринку застосовують фахівці з маркетингу.

Ринок продавця це ринок, де більше влади мають продавці, а найактивнішими “діячами” вимушені бути покупці.

^ Ринок покупця це ринок де більше влади мають покупці, а найактивнішими “діячами” вимушені бути продавці.

Залежно від того, хто є покупцем товару, що продається і з якою метою він купується, вирізняють:

^ Споживчий ринок де окремі особи та господарства купують товари для особистого вжитку.

Ринок виробників організації, що купують товари для використання їх у виробничому процесі.

^ Ринок проміжних продавців організації, що купують товари для наступного перепродажу їх з прибутком для себе.

Ринок державних установ державні організації, що купують товари для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів тим, кому вони потрібні.

^ Міжнародний ринок покупці за межами країни, або закордонні споживачі, виробники, проміжні продавці, держави, установи.

3. Як же працює ринковий механізм ?Щоб відповісти на це запитання, необхідно розглянути його складові елементи.

Пропонування це сукупність товарів, які представлені на ринку. Його розмір визначається кількістю товарів, що пропонуються для продажу в певний період часу за існуючими цінами.

^ Ринкова ціна це ціна, що встановлюється на ринку. Розрізняють ціни попиту, пропонування, рівноваги. Під ціною попиту розуміють гранично максимальну ціну, за яку покупці ще згодні брати товар, а під ціною пропонування гранично мінімальну ціну за яку продавці ще готові пропонувати свій товар. Ціна рівноваги це ціна, за якої розмір попиту дорівнює розміру пропонування.

Конкуренція це процес суперництва між окремими продуцентами, постачальниками і покупцями товарів за найвигідніші умови їх виробництва та реалізації . Попит та пропонування дві протилежні сили, які викликають зростання та падіння ціни, однаковою мірою діють на ціну, якщо не береться до уваги фактор часу.

4.^ Функції ринку .

Інформативна-через коливання цін на товари та послуги ринок надає учасникам виробництва об`єктивну інформацію про суспільно-необхідні витрати виробництва і суспільно-необхідну якість та асортимент тих товарів і послуг, які виробляються.

Регулююча-орієнтується на ринкові ціни і намагається одержати максимальний прибуток, підприємець направляє свої кошти на випуск тих товарів, які користуються попитом.

Сануюча - це очищення ринку за допомогою конкуренції від економічно слабких, нежиттєздатних господарських одиниць, і навпаки, «дає зелене світло” ефективнішим виробникам, внаслідок чого, безперервно підвищує середній рівень ефективності народного господарства.

5.Під інфраструктурою ринку розуміють систему державних, приватних і громадських інститутів(організацій, установ)і технічних засобів, що обслуговують інтереси суб`єктів ринкових відносин ,забезпечують їхню ефективну взаємодію.

Організаційно-технічна інфраструктура до неї належать :товарні біржі і аукціони, інформаційні центри, держінспекції, різноманітні асоціації тощо.

Фінансово-кредитна інфраструктура :її створюють банки, фондові та валютні біржі , це всі ті, хто здатен займатися і займається мобілізацією тимчасово вільних грошових ресурсів і вкладає їх в виробництво.

Науково – дослідницька інфраструктура ринку включає в себе наукові інститути по вивченню ринкових проблем, інформативно-консультативні, аудиторські фірми, спеціальні навчальні заклади.


^ Контрольні запитання і завдання

  1. Ринкова економіка розв'язує три фундаментальні пробле­ми завдяки трьом ринковим механізмам. Використавши дані коло­нок, стрілками вкажіть, який механізм відповідає якій проблемі.
Фундаментальні проблеми економіки

Ринкові механізми


що виробляти ?

конкуренція між виробниками

як виробляти ?

розподіл грошових доходів споживачів


для кого виробляти ?

“голосування” грошима

2. Що означає термін "прихована рука" ринку ? Стосується він розв'язання якоїсь однієї з фундаментальних проблем економіки чи всіх разом ?

3. Ринкова ціна на товар визначає, що нормальними є витрати виробництва на рівні 100 одиниць. Використавши дані таблиці, визначте, яку з можливих технологій змушений обрати виробник під тиском ринку.


Види ресурсів

Ціна одиниці ресурсу

Одиниці ресурсів у разі застосування

Технології

№1

Технології

№2

Технології

№3

Земля

5

6

4

5

Праця

4

10

8

15

Капітал

3

12

10

9

Здатність до підприємництва

4

1

2

1


4. На ринку товарів між виробником та споживачем є по­середники : оптові та роздрібні торговці, дистриб’ютори, дилери та брокери. Кожний із них претендує на винагороду. Чи не доцільніше було б обійтися без них ?

5. Поясніть, що буде з пропозицією на ринку праці в кожному з випадків :

а/ У галузі відбувся перехід до технології, що вимагає інтенсивнішої праці, заробітна плата залишилась без змін.

б/ Більша частина суспільства досягла межі повного за­доволення першочергових потреб; підвищення заробітної плати створює можливості для задоволення потреб вищого порядку;

в/ Під тиском профспілок скорочено робочий тиждень;

підприємці почали оплачувати додатковий робочий час вдвічі дорожче.

6. Поясніть, що буде з попитом на гроші на ринку гро­шей у кожному з випадків:

а/ Банки країни знизили норму процента по вкладах;

б/ Країна перебуває у фазі економічного піднесення, кількість угод зростає ;

в/ Упали курси акцій найбільших корпорацій країни.

7. Відомо, що ринки капіталів, грошей, цінних паперів пов'язані між собою. Назвіть риси, за якими їх можна розрізнити.

9068018481987739.html
9068198417954315.html
9068335105645970.html
9068425396634730.html
9068517177527447.html